โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญพิชชา นาคแย้ม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิชญาพร ปานิเสน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชกานต์ เสนาฮาด
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนิสรา สวัสดิ์รักษา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5