โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๒)
          ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  ๔๖ คน
          ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๔๖ คน   จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
   
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อ.๒
อ.๓
รวม ๑๐
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม ๑๖ ๒๑ ๓๔
รวมทั้งหมด ๒๒ ๒๔ ๔๖