โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒.นักเรียนรักการเรียนรู้ตามมาตรฐานมีทักษะในศตวรรษที่ 21
๓.นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามวัย
๔.ครูคุณภาพครบชั้นเรียน
 
เป้าประสงค์
๑.  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒.  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  และความพอเพียง
๓.  บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามทักษะชีวิต
      ในศตวรรษที่ 21