โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาการศึกษา
          โรงเรียนวัดหนองตาโชติ  การเรียนดี  มีสุขภาพแข็งแรง  แฝงจริยธรรม

วิสัยทัศน์
        โรงเรียนวัดหนองตาโชติเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง