โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาโชติ  ตำบลวังทองแดง  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๑  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองตาโชติเป็นที่เรียนชั่วคราว  มีนายแถม   ทิพย์ธานี  เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒  นายกล่ำ  สุขนาค   อุทิศที่ดินให้ ๙ ไร่ ๗๒  ตารางวา  ปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนแบบถาวรเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๐๗   โดยอาศัยงบประมาณจากทางราชการและเงินช่วยเหลือจากชาวบ้านต่อมาได้ขยายสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์เพิ่มขึ้นที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน    มีเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาจำนวน  ๒  หมู่บ้าน คือ หมู่ ๕ บ้านหนองตาโชติ  ต.วังทองแดง  อ. เมืองสุโขทัย   และ     หมู่ ๒ ต.ราวต้นจันทน์  อ.ศรีสำโรง        จ.สุโขทัย
                 ในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัดหนองตาโชติ มีข้าราชการครู  ๔ คน  นักเรียนทั้งหมด  ๔๖  คน  แบ่งเป็นจำนวน  ๘  ระดับชั้นเรียน  ได้แก่ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระดับละ  ๑ ห้องเรียน  โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  พัฒนาอาคารสถานที่เรียนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สนองตอบต่อการเรียนการสอน มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน  ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านระบบ DLTV มีกระบวนการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย  จนถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้  ชุมชนมีความภาคภูมิใจ  ชื่นชมและช่วยเหลือในกิจกรรมของโรงเรียน  สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปคือ  การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เช่นการการเรียนการสอนโดยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต  กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ  การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก